hossein.bushehr.ws

تو

باید ز تو هر دو دیده خونبار کنم
این عشق هزار ساله را جار کنم
از پرتو تو دوباره بیدار شوم
با بوسه تو دوباره افطار کنم….

این مطلب در دسته بندی شخصی قرار دارد . مطلب بعد از آن من می باشد و مطلب قبل از آن فراموشی می باشد .


یک پاسخ برای تو