hossein.bushehr.ws

یاس

هنوز هم هوای تو، بوی یاس می دهد…

IMG-20141204-WA0033

.

این مطلب در دسته بندی عکس قرار دارد . مطلب بعد از آن دعا می باشد و مطلب قبل از آن نظریه کارشناسی می باشد .


یک پاسخ برای یاس