hossein.bushehr.ws

rain

Listen to the pouring rain
Listen to it pour,
And with every drop of rain
You know I love you more

….

.

این مطلب در دسته بندی روزنوشت قرار دارد . مطلب بعد از آن ۱۳ آبان می باشد و مطلب قبل از آن آگهی می باشد .


۲ پاسخ برای rain