hossein.bushehr.ws

ناس

افغانی ها چیزی دارند که:

از مواد بی خاصیت و مضر ساخته شده.
به صورت گرد ساخته میشه.
فوق العاده بوی بد و تهوع آوری داره.
رنگی شبیه به لجن داره.
به صورت زیر زبانی استعمال میشه.
بعد از چند دقیقه کوتاه به صورت تف! بیرون انداخته میشه.

این ماده ناس نامیده میشه.

————–

حالا حکایت، حکایت شخص شخیص تو و تمام خاله زنک بازی هاته که یه خورده عقب تر از ناس، اشجع شدی.
یه روزی آخر قصه میرسه و تف میشی بیرون!.

این مطلب در دسته بندی شخصی قرار دارد . مطلب بعد از آن خوشبختی می باشد و مطلب قبل از آن لبخند می باشد .


۳ پاسخ برای ناس