hossein.bushehr.ws

نگاه

فقط باید نگاه کرد…

.

این مطلب در دسته بندی روزنوشت قرار دارد . مطلب بعد از آن خدا می باشد و مطلب قبل از آن سکوت می باشد .


امکان بیان دیدگاه وجود ندارد ..!