hossein.bushehr.ws

قانون

برای دیگران هزار راه و برای تو فقط یک راه… قانون، قانون است.

اما اگر تنهاترینِ تنها شوم؛ باز هم خدا هست….

این مطلب در دسته بندی روزنوشت قرار دارد . مطلب بعد از آن بانکداری اسلامی می باشد و مطلب قبل از آن سفر می باشد .


یک پاسخ برای قانون