hossein.bushehr.ws

خوشبختی

به راستی چه درمانده اند آنها که چشم تنگ شان را به پنجره های روشن و آفتابگیر کلبه های دیگران دوخته اند….

این مطلب در دسته بندی روزنوشت قرار دارد . مطلب بعد از آن خفه شو می باشد و مطلب قبل از آن ناس می باشد .


۳ پاسخ برای خوشبختی