hossein.bushehr.ws

بار الها

چه گوارا است که با لحظه هایی رو به رو شوم که تنها از تو بگویم و شکر این همه نعمت های بیکرانه ات را بجا آورم و چه شیرین است هم آغوش شدن با آن دقایقی که بتوانم فقط تو را به تماشا بنشینم و آن همه نشانه های آفرینشت را دریابم.

پس عنایتی فرما تا حضور یادت را در دلم جاودانه کنم؛ شاید نور بصیرت به شوق هم کلامی با تو دیدگانم را در برگیرد.

.

این مطلب در دسته بندی شخصی قرار دارد . مطلب بعد از آن سود می باشد و مطلب قبل از آن خاطره می باشد .


یک پاسخ برای بار الها