hossein.bushehr.ws

پدر

صفحهٔ روی ز انظار، نهان میدارم
تا نخوانند بر این صفحه، پریشانی من

ادامه…

.

این مطلب در دسته بندی روزنوشت قرار دارد . مطلب بعد از آن حافظ می باشد و مطلب قبل از آن عشق می باشد .


یک پاسخ برای پدر