hossein.bushehr.ws

مقایسه

خیلی وقته که اینجا رو با اینجا مقایسه می کنم. به راستی علم بهتر است یا ثروت؟.

این مطلب در دسته بندی روزنوشت قرار دارد . مطلب بعد از آن سکوت می باشد و مطلب قبل از آن من می باشد .


۵ پاسخ برای مقایسه