hossein.bushehr.ws

بانو

همین بودنت مرا از همه دنیا بس است….

۲ نظر »
دسته بندی : روزنوشت