hossein.bushehr.ws

قانون

برای دیگران هزار راه و برای تو فقط یک راه… قانون، قانون است.

اما اگر تنهاترینِ تنها شوم؛ باز هم خدا هست….

یک نظر »
دسته بندی : روزنوشت