hossein.bushehr.ws

سال بعد

یه مسیر… چند حرف…

تا سال دیگه.

۱۰ نظر »
دسته بندی : روزنوشت

سوال

یکی از آقای کوینر پرسید، خدایی وجود دارد یا نه؟
آقای کوینر گفت: به تو توصیه می کنم در این باب تأمل کن که آیا رفتارت با دانستن جواب این سوال تغییر خواهد کرد یا نه. اگر تغییر نکرد؛ این پرسش خود به خود منتفی است. اگر تغییر کرد؛ دستِ کم می توانم کمکت کنم و به تو بگویم: تو دیگر تصمیم خودت را گرفته ای، تو به یک خدا احتیاج داری.

کتاب فیل، داستانک های فلسفی برتولت برشت


.

۳ نظر »
دسته بندی : روزنوشت

نادر ابراهیمی

بنده خدا مرحوم نادر ابراهیمی اگر می دونست که بعد از فوتش، برای دو خط از کتابش، از همشهری خودش، فحش ناموسی میخوره؛ هیچ وقت اون دو خط رو که هیچ، کل کتاب رو نمی نوشت!

دیگه دلسوزی دائم این همکار یا همکارهای ناشناس، برای تغییر عقاید و تفکرات نشناخته من، با دو خط از کتابش رو هم اگر می دونست؛ روز نمایشگاه به انتشارات روزبهان امر می کرد که از غرفه بیرونم کنند!.

۲ نظر »
دسته بندی : عمومی

روح

هر چه شهری بزرگتر باشد؛ روح انسان های ساکن در آن شهر کوچک تر می شود و مصرفی تر.

۱۵ نظر »
دسته بندی : روزنوشت