hossein.bushehr.ws

یار

برون شو ای غم از سینه که لطف یار می آید
تو هم ای دل ز من گمشو که آن دلدار می آید
نگویم یار را شادی که از شادی گذشتست او
مرا از فرط عشق او ز شادی عار می آید
برو ای شکر کاین نعمت زحد شکر بیرون شد
نخواهم صبر گر چه او گهی هم کار می آید
روید ای جمله صورت ها که صورت های نو آمد
علم هاتان نگون گردد که آن بسیار می آید
در و این سینه دیوار همی درد ز انبوهی
که اندر در نمی گنجد پس از دیوار می آید
.

سرزمین رویاها

دیری است به دنبال گمشده ات می گردی و چشم به راه کشتی ات هستی که از تو دور بوده است!

اکنون کشتی تو به ساحل رسید و باید بروی.

اشتیاق تو به سرزمین رویاها و خاطرات و موطن آرزوهایت چه بزرگ است!

ای کاش می توانستم همه کسانی که اینجا هستند را با خود ببرم!

اما چگونه؟

پ.ن: هر آنچه در توان بود؛ گفتم. باقی که ماند را تو ببخش..

دعوتی دیگر

وقتی تمام آجرهایی را که با دقت روی هم چیده ای؛ میان این روزهای پر از تلاطم و اندوه همگانی، فرو می ریزد.
وقتی تمام آنچه را که بند به بند تنظیم کرده بودی و نوشته بودی که امروز با شادمانی بیرون آوری؛ میان این غصه های مردم، پاکشان می کنی.
وقتی دیگر حتی حس درست و حسابی هم برای نوشتن آن خبر نداری.
وقتی حتی در آخرین پله جمع شبانه نیز نمی گذاری آنچه را که از من می خواسته ای انجام دهم.
باید چیکار کنم؟
باور کنم که حرف های او حقیقتی تلخ بوده که کفر می گویم که شده ام برای دیگران بشیر و نذیرا؟ یا اینبار هم قصد داشته ای امتحانم کنی یا …

حرفی برایم نمانده جز…
شکر که دوباره دعوتم کرده ای.
—-

پ.ن: پنهان ها را امروز اجازه آشکاری دادم.

آخرین برگ

امروز

وصال.

هیدرولوژی

دمای نرمال روزانه
دمای نرمال روزانه عبارتست از متوسط دمای میانگین روزانه برای یک دوره ۳۰ ساله که آمار آن موجود است. *


۱-۴-۳
کفایت ایستگاه های اندازه گیری بارش

جهت بررسی کفایت ایستگاه های اندازه گیری بارش در منطقه ای که دارای تعدادی ایستگاه بوده و آمار آن موجود است. **


مفهوم بارندگی نرمال سالانه برای یک ایستگاه عبارت است از میانگین سی ساله بارش در این ایستگاه که آمار آن موجود است. ***


*: هیدرولوژی مهندسی
تالیف: دکتر حمید رضا صفوی
استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
فصل هواشناسی – صفحه ۱۷

**: فصل بارش – صفحه ۴۲ – همان منبع

***: فصل بارش – صفحه ۴۴ – همان منبع.

۹ نظر »
دسته بندی : عمومی