hossein.bushehr.ws

یک لبخند کوتاه

یک لبخند کوتاه، بین همه خستگی و سکوت های این مدت

.

این مطلب در دسته بندی شخصی, عکس قرار دارد . مطلب بعد از آن سکوت در پی سکوت می باشد و مطلب قبل از آن بی انتها لطف مردم می باشد .


۱۵ پاسخ برای یک لبخند کوتاه