hossein.bushehr.ws

گرگ ها

گرگ ها جام شب را می شکستند و تو می ترسیدی.

در انتهای شب، گرگ ها سفر می کنند.

نادر ابراهیمی.

این مطلب در دسته بندی شخصی قرار دارد . مطلب بعد از آن تاریخ بوشهر…مردم! می باشد و مطلب قبل از آن دیواره های اجتماعی می باشد .


یک پاسخ برای گرگ ها