hossein.bushehr.ws

پنجشنبه ها

 

و این پنجشنبه های لعنتی و طولانی که دانشگاه، جنازه ام را تحویلم می دهد.

 


پ.ن: ثبت نام می کنیم! جا نمانید فردا بگویید خبر نداشتیم!

 

.

این مطلب در دسته بندی عمومی قرار دارد . مطلب بعد از آن مراد می باشد و مطلب قبل از آن معصومیت می باشد .


امکان بیان دیدگاه وجود ندارد ..!