hossein.bushehr.ws

هیدرولوژی

دمای نرمال روزانه
دمای نرمال روزانه عبارتست از متوسط دمای میانگین روزانه برای یک دوره ۳۰ ساله که آمار آن موجود است. *


۱-۴-۳
کفایت ایستگاه های اندازه گیری بارش

جهت بررسی کفایت ایستگاه های اندازه گیری بارش در منطقه ای که دارای تعدادی ایستگاه بوده و آمار آن موجود است. **


مفهوم بارندگی نرمال سالانه برای یک ایستگاه عبارت است از میانگین سی ساله بارش در این ایستگاه که آمار آن موجود است. ***


*: هیدرولوژی مهندسی
تالیف: دکتر حمید رضا صفوی
استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
فصل هواشناسی – صفحه ۱۷

**: فصل بارش – صفحه ۴۲ – همان منبع

***: فصل بارش – صفحه ۴۴ – همان منبع.

این مطلب در دسته بندی عمومی قرار دارد . مطلب بعد از آن دعوتی دیگر می باشد و مطلب قبل از آن کنسلیزاسیون می باشد .


۹ پاسخ برای هیدرولوژی