hossein.bushehr.ws

همسفر

همسفر همیشه بیدار دلسوزی چون تو داشتن، موهبتی ست که هر راه طولانی سوزان را به حدی حسرت انگیز، کوتاه می کند و کوبیده و آبادی نشان..

این مطلب در دسته بندی روزنوشت قرار دارد . مطلب بعد از آن سالگرد می باشد و مطلب قبل از آن سال بعد می باشد .


امکان بیان دیدگاه وجود ندارد ..!