hossein.bushehr.ws

می دونی؟

می دونی چیه؟

خب پس هیچی..

این مطلب در دسته بندی عمومی قرار دارد . مطلب بعد از آن افکار پراکنده می باشد و مطلب قبل از آن خواب می باشد .


امکان بیان دیدگاه وجود ندارد ..!