hossein.bushehr.ws

مستی مکه

من مست می عشقم، من مست می عشقم
هشیار نخواهم شد، هشیار نخواهم شد
از خواب خوش مستی، از خواب خوش مستی
بیدار نخواهم شد، بیدار نخواهم شد
امروز چنان مستم، از باده دوشینه
امروز چنان مستم، از باده دوشینه
تا روز قیامت هم هشیار نخواهم شد
تا هست ز نیک و بد در کیسه من نقدی
تا هست ز نیک و بد در کیسه من نقدی
در کوی جوانمردان عیار نخواهم شد
عیار نخواهم شد
من مست می عشقم، من مست می عشقم
هشیار نخواهم شد، هشیار نخواهم شد
از خواب خوش مستی، از خواب خوش مستی
بیدار نخواهم شد، بیدار نخواهم شد
از دوست به هر خشمی آزرده نخواهم گشت
از یار به هر رخمی افگار نخواهم شد
افگار نخواهم شد
چون یار من او باشد، بی‌یار نخواهم ماند
چون غمخورم او باشد، غمخوار نخواهم شد
غمخوار نخواهم شد
تا دلبرم او باشد، دل بر دگری نبندم
تا غمخورم او باشد، غمخوار نخواهم شد
چون ساخته دردم، در حلقه نیارامم
چون سوخته عشم، در نار نخواهم شد
چون سوخته عشم، در نار نخواهم شد
در نار نخواهم شد
من مست می عشقم، من مست می عشقم
هشیار نخواهم شد، هشیار نخواهم شد
از خواب خوش مستی، از خواب خوش مستی
بیدار نخواهم شد، بیدار نخواهم شد

پ.ن :

شکر از دعوتت به زیارت خانه ات

.

این مطلب در دسته بندی عمره دانشجویی قرار دارد . مطلب بعد از آن کوه نور می باشد و مطلب قبل از آن امروز جمعه می باشد .


امکان بیان دیدگاه وجود ندارد ..!