hossein.bushehr.ws

عرضه

 

اگه عرضه نداری انگشت شصتت رو نشونش بدی و خجالت میکشی؛ میتونی انگشت شصت پا رو از توی کفش نشونش بدی!

 

.

این مطلب در دسته بندی عمومی قرار دارد . مطلب بعد از آن شش ماه می باشد و مطلب قبل از آن نامه می باشد .


امکان بیان دیدگاه وجود ندارد ..!