hossein.bushehr.ws

سکوت

گاه به جایی میرسی که دیگر هیچ چیز و هیچ کسی نیست جز همان سکوت ممتد و یگانه تو. اما تو لرزان می نویسی سلام و آنگاه که انتظارت بیهوده می شود؛ میدانی که انگار تو را خلق کرده است که حتی در سنگین ترین بغض این روزهایت تنها به همان سکوت پناه ببری.
.

این مطلب در دسته بندی شخصی قرار دارد . مطلب بعد از آن روزنوشت می باشد و مطلب قبل از آن جهان می باشد .


۱۰ پاسخ برای سکوت