hossein.bushehr.ws

سکوت در پی سکوت

بین همه کارهای مملو از سکوت این مدت، گاه یک اتفاق و نوع آن اتفاق، تو رو بیشتر به سکوت دعوت می کند.

بقای عمر خودت و عزیزانت باشه هادی جان..

این مطلب در دسته بندی شخصی قرار دارد . مطلب بعد از آن گرد و غبار می باشد و مطلب قبل از آن یک لبخند کوتاه می باشد .


یک پاسخ برای سکوت در پی سکوت