hossein.bushehr.ws

سود

تا زنده بود؛ زیر سایه همت و بزرگی اش، هر چقدر که خواستید؛ سود بردید. حالا که رفته؛ زیر سایه اسمش مشغولید..

این مطلب در دسته بندی روزنوشت قرار دارد . مطلب بعد از آن گردگیری می باشد و مطلب قبل از آن بار الها می باشد .


یک پاسخ برای سود