hossein.bushehr.ws

زیارت

اینجا میدانی که زیارت رسول (ص) را کجا بخوانی

اینجا میدانی که زیارت ائمه بقیع را کجا بخوانی

اینجا میدانی که چه دعائی را کجا بخوانی

اما ……

اینجا نمیدانی که زیارت فاطمه (س) را کجا بخوانی.

این مطلب در دسته بندی عمره دانشجویی قرار دارد . مطلب بعد از آن امروز جمعه می باشد و مطلب قبل از آن مبعث می باشد .


امکان بیان دیدگاه وجود ندارد ..!