hossein.bushehr.ws

روزها

 

 

قریب به شش ماه از آن روزهای پر خاطره و نور و شادی گذشت.

 

 

.

این مطلب در دسته بندی عمومی قرار دارد . مطلب بعد از آن مکه… عرفات… ۲۶ می باشد و مطلب قبل از آن پرواز می باشد .


امکان بیان دیدگاه وجود ندارد ..!