hossein.bushehr.ws

خواهش

 

می دانم که در پناهم گرفته بوده ای و هنوز هم گرفته ای و باز هم خواهی گرفت.

 

می توانی دستهای مهربانت را بیشتر دور شانه هایم بفشاری تا هم بیشتر حست کنم و هم از بوی خوش تو مست شوم و این دلتنگی بزرگ و این بغض سنگین را درمان بخشم؟

 

می شود خواهش کوچکم را پاسخ دهی؟

 

 

.

این مطلب در دسته بندی شخصی قرار دارد . مطلب بعد از آن مکه… آزادی… ۲۰ می باشد و مطلب قبل از آن مکه… دیوانگی… ۱۹ می باشد .


امکان بیان دیدگاه وجود ندارد ..!