hossein.bushehr.ws

دروغ

زمانه و مردمی که دروغ را مقدس و دروغگو را قدیس می پندارند..

این مطلب در دسته بندی روزنوشت قرار دارد . مطلب بعد از آن حذف شدیم می باشد و مطلب قبل از آن حرف می باشد .


۵ پاسخ برای دروغ