hossein.bushehr.ws

حرف

 

می دانی من به پهنای آسمانهایت حرف دارم و تنها تو میدانی و بس؟

پس مرا برای ناتوانی ام در نوشتن روزهای شهر خوبت ببخش که دستهایت را بیشتر از نوشتن دوست دارم!

 

.

این مطلب در دسته بندی عمومی قرار دارد . مطلب بعد از آن تبریک می باشد و مطلب قبل از آن بارون می باشد .


امکان بیان دیدگاه وجود ندارد ..!