hossein.bushehr.ws

جهان

ای در دل من اصل تمنا همه تو
ای در دل و جان صورت معنا همه تو
مقصود همه ز دین دنیا همه تو
ای با همه تو بی همه تو ای همه تو


پ.ن۱: دیدی این را هم انجام دادم؟ اما تو خود دانی که آنها تاخیر کنند و نخواهند من چه باید کنم؟

پ.ن۲: این دومی را تو فقط توانی حل کنی و بس که من مانده ام حیران و سرگردان!

پ.ن۳: ببخش! ببخش! و باز هم ببخش و از من نخواه که قفل این درب را برایش باز کنم که این کار من نیست و توان آن را ندارم و من به حساب پریشانی این روزهایم می گذارمش… نه حرفی از تو!

پ.ن۴: می دانی امروز دیگر ۱۳ دی است و درست یک ماه و ۱۳ روز است که خبری از یک دیدار کوچک نیز نیست و من اینجا حسرت به دل یک نگاه مانده ام؟ می دانی این قرار من و تو نبود و قرار به دیدار بود؛ هر چند به دلتنگی بیشتر و دیوانگی و حتی حرف های سیلی وار تو؟

پ.ن ۵: دنیا را بوی تعفن سیاست و قدرت و زیاده خواهی گرفته است. به انتظار چه مانده ای دیگر؟

.

این مطلب در دسته بندی شخصی قرار دارد . مطلب بعد از آن سکوت می باشد و مطلب قبل از آن ۳ حرف – ۱ عکس می باشد .


۷ پاسخ برای جهان