hossein.bushehr.ws

جاودانگی

روزی دانستیم – و تو نیز خواهی دانست – که زمان جاودانه بودن همه چیز را نفی می کند.
پوسیدگی بر هر آنچه پنهان شده است؛ دست می یابد و افسوس به جای می ماند.

.

این مطلب در دسته بندی روزنوشت قرار دارد . مطلب بعد از آن حرف می باشد و مطلب قبل از آن حکایت می باشد .


۸ پاسخ برای جاودانگی