hossein.bushehr.ws

تو و ما

ما را آنگونه بخواه، و ما را آنگونه که میخواهی بساز!.

این مطلب در دسته بندی روزنوشت قرار دارد . مطلب بعد از آن قهرمان می باشد و مطلب قبل از آن هله مردای جنگی می باشد .


۷ پاسخ برای تو و ما