hossein.bushehr.ws

تاریخ

چنین گفته اند راویان که در تعزیه یکی از بلاد، خصومتی بین بازیگر امام حسین (ع) و شمر می بودی و در میانه پیکار امام و شمر، خصومت را جدی بشدی و امام بزد شمر را و پیروز پیکار بشد و مردم در آن روز عاشورا غریو شادی و هلهله سر بدادند.

این چنین بود که تاریخ در محرم ۱۴۳۰ تغییر بیافت..

این مطلب در دسته بندی عمومی قرار دارد . مطلب بعد از آن معنی می باشد و مطلب قبل از آن صندلی می باشد .


۹ پاسخ برای تاریخ