hossein.bushehr.ws

بدبختی

بدبختی از این بالاتر که هر چی ناظر بالاسری تو و امین، تو ادارات مختلف، هم دوره و هم دانشگاهی و از همه بدتر… هم رشته ای تو و امین شده اند؟.

این مطلب در دسته بندی عمومی قرار دارد . مطلب بعد از آن پایان می باشد و مطلب قبل از آن بدبختی می باشد .


امکان بیان دیدگاه وجود ندارد ..!