hossein.bushehr.ws

بانو

همین بودنت مرا از همه دنیا بس است….

این مطلب در دسته بندی روزنوشت قرار دارد . مطلب بعد از آن بی بی می باشد و مطلب قبل از آن سیل برازجان می باشد .


۲ پاسخ برای بانو