hossein.bushehr.ws

امروز جمعه

دیروز سلام .

سلام به بقیع

سلام به فاطمه

سلام به نبی

سلام به مدینه

امروز وداع

وداع با بقیع

وداع با فاطمه

وداع با مدینه

فردا سلام .

سلام مکه

سلام کعبه

سلام رهایی.

این مطلب در دسته بندی عمره دانشجویی قرار دارد . مطلب بعد از آن مستی مکه می باشد و مطلب قبل از آن زیارت می باشد .


امکان بیان دیدگاه وجود ندارد ..!